Chính sách bảo mật

  • Tất cả thông tin bạn nhập và gửi đều được thu thập. Điều này bao gồm thông tin kỹ thuật được gửi qua các biểu mẫu và thông tin liên hệ được gửi qua trang liên hệ.

  • Thông tin được gửi qua các biểu mẫu được bảo vệ bằng máy chủ bảo mật của Spreadsheetserver. Thông tin được gửi qua trang Liên hệ được lưu trữ trong máy chủ bảo mật ứng dụng Ascend của Wix.

  • Máy tính kỹ thuật sử dụng cookie để lưu trữ thông tin của bạn bất kể bạn có chọn gửi hay không; tuy nhiên, thông tin này được lưu trữ trên máy chủ bảo mật của Spreadsheetserver và chỉ được sử dụng vì lợi ích của bạn. Thông tin này không được cung cấp cho Adicot, Inc. trừ khi bạn gửi thông tin đó cho chúng tôi bằng cách sử dụng nút Gửi hoặc Gửi hoặc nút tương tự.

  • Dữ liệu này được sử dụng để hiểu cách người dùng sử dụng trang web và máy tính để Adicot, Inc. có thể cải tiến máy tính và thiết kế trang web.

  • Bạn có thể kiểm soát dữ liệu của mình bằng cách không nhập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào vào trang Liên hệ hoặc vào máy tính.

  • Chúng tôi không sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp để tiếp thị và chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai.

©2020 by Adicot, Inc.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Houzz
  • Twitter